Jedinečné kurzy v Košiciach ! ! !
Open
X

Všeobecné podmienky.

Všeobecné podmienky

Prevádzkovateľom kurzov je Pecka s.r.o. Ičo: 46 955 755, so sídlom: Palkovičová 7, 04001, Košice.

Registrácia na kurz vzniká :
-       Vyplnením online formulára
-       E-mailom
-       Kúpou  kupónu zo zľavového portálu

Potvrdenie o Vašej rezervácii aj s platobnými podmienkami Vám bude zaslané na Vašu e-mailovú adresu.
Vaša účasť na kurze bude potvrdená po uhradení plnej sumy za kurz prevodom alebo vkladom na účet prevádzkovateľa najneskôr 14 kalendárnych dní pred zahájením kurzu, ak sa prevádzkovateľ a klient nedohodli inak.

Zrušenie a zmena kurzu .

Pokiaľ sa s prevádzkovateľ a klient nedohodnú inak, vyhradzujeme si prevádzkovateľ právo zrušiť konanie kurzu alebo zmeniť termín konania kurzu alebo odstúpiť od zmluvy, a to v týchto prípadoch:

  • Kurz nie je obsadený minimálnym počtom účastníkov, ktorý bol uvedený v popise kurzu.
  • Ak z dôvodu práceneschopnosti alebo inej závažnej prekážky nebude lektor schopný zaistiť vedenie kurzu
  • Ak v konaní sa kurzu bráni iná závažná prekážka, ktorú nebolo možné predvídať.

V týchto prípadoch vzniká klientovi nárok na vrátenie kurzovného v plnej výške. Čiastka bude na účet klienta prevedená do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch – zmena  učebných osnov, zmena miesta konania, zmena učebne, zrušenie hodiny a pod.

V prípade, že klient zruší účasť na kurze :
-       skôr ako 30 kalendárnych dní pred termínom zahájenia kurzu, má prevádzkovateľ právo ponechať si 10 % z ceny kurzu  a zvyšok ceny je povinný vrátiť do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca na účet klienta.
-       V lehote 30 kalendárnych dní a menej pred termínom zahájenia kurzu, má prevádzkovateľ právo ponechať si 20 % z ceny kurzu  a zvyšok ceny je povinný vrátiť do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca na účet klienta.
-       lehote 10 kalendárnych dní a menej pred termínom zahájenia kurzu, má prevádzkovateľ právo ponechať si 50 % z ceny kurzu  a zvyšok ceny je povinný vrátiť do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca na účet klienta.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za aplikáciu poznatkov získaných v rámci kurzu.

Absolvovanie Peckakurzov  nezaisťuje  budúce pracovné uplatnenie, ani komerčný úspech samostatnej profesijnej činnosti.